Thông tin

TRA CỨU TÀI NGUYÊN

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

HÔM NAY

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GIAODIEN

  HÃY CHO NHAU

  Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau...

  QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC

  Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Mungxuan.swf Happy_new_year.swf The_Make_A_Difference_Movie__Teddy_Stallard__Miss_Thompson_Story_on_Vimeo.flv Nhungchiecdinh.flv Hinh_thanh_tich_cach_cua_tre.flv 13393025_1827047124183328_1226617222_n.jpg BannerPT.swf 115.jpg 420.gif Degiocuondi.swf CA_BIET_DI.jpg Luu_hoa_ki.jpg 153.jpg BAO_GIO_TA_GAP_LAI_TA.jpg 1333068034_em_khong_doi_nua.jpg Diphylleiagrayi.jpg Lan_truyen_xung__o_noron_co_bao_Mielin.flv Loi_cam_on_cua_Xuan_Sang.swf Cuc.jpg

  ******

  Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt, thậm chí cả khi bạn buồn, vì có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi... Quan trọng không phải là Ta có bao nhiêu người biết Ta, mà là khi Ta đi xa có bao nhiêu người nhớ ta. Đã biết Vô thường XIN ĐỪNG PHIỀN MUỘN......

  HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!

  VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ NHIỆM VỤ CỦA MỌI TỔ CHỨC, MỌI QUỐC GIA VÀ CỦA MỖI CÁ NHÂN CHÚNG TA. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG CHỈ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ TRI THỨC, HIỂU BIẾT CỦA BẠN MÀ CÒN THỂ HIỆN Ý THỨC VÀ NHÂN CÁCH CỦA BẠN!

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY SINH HỌC 12 - LÊ THỊ KIM KHÁNH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Võ Thị Phương Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:06' 17-09-2010
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 66
  Số lượt thích: 0 người

  “øng dông phÇn mÒm tin häc Power Point, Get Quick Time Pro, paint…
  vµo thiÕt kÕ bµi gi¶ng "Sinh tæng hîp Pr«tªin" nh»m môc ®Ých n©ng cao
  chÊt l­îng hiÖu qu¶ giê lªn líp”.

  I. §Æt vÊn ®Ò:
  ThÕ kû XXI- thÕ kû cña sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ khoa häc vµ c«ng nghÖ. Yªu cÇu míi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ nh÷ng th¸ch thøc bÞ tôt hËu trªn con ®­êng tiÕn lªn CNXH ®ßi hái c¸c nhµ tr­êng ph¶i ®µo t¹o nªn nh÷ng con ng­êi lao ®éng míi: th«ng minh, s¸ng t¹o.
  §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã, hiÖn nay viÖc ®æi míi ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë c¸c tr­êng phæ th«ng ®· vµ ®ang ®­îc quan t©m rÊt lín.
  Trong ®Þnh h­íng vÒ ph­¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ d¹y häc Sinh häc bËc THPT, s¸ch GK ph©n ban míi, Bé GD- §T chØ râ:
  "CÇn x©y dùng nh÷ng b¨ng h×nh, ®Üa CD, phÇn mÒm m¸y vi tÝnh t¹o thuËn lîi cho gi¸o viªn gi¶ng d¹y nh÷ng cÊu tróc, qu¸ tr×nh sèng ë cÊp tÕ bµo, ph©n tö vµ c¸c cÊp trªn c¬ thÓ”.
  TrÝch:SGV SH Ban KHXH&NV Bé s¸ch thø nhÊt-NXBGD-2003.
  "Sinh häc lµ khoa häc thùc nghiÖm, ph­¬ng ph¸p d¹y häc g¾n bã chÆt chÏ víi thiÕt bÞ d¹y häc, do ®ã d¹y Sinh häc kh«ng thÓ thiÕu c¸c ph­¬ng tiÖn trùc quan nh­ m« h×nh, tranh vÏ, mÉu vËt, phim ¶nh...".
  TrÝch: SGV SH BanKH TN Bé s¸ch thø hai-NXBGD-2003.
  Nh­ vËy, mét trong nh÷ng h­íng ®Ó ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®ã lµ t¨ng c­êng viÖc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i.
  ë c¸c tr­êng THPT nãi chung vµ tr­êng THPT chuyªn Phan Béi Ch©u n¬i hiÖn t«i ®ang c«ng t¸c nãi riªng ®· vµ ®ang tõng b­íc ®­îc t¨ng c­êng trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho c¸c phßng häc víi sù trî gióp cña c«ng nghÖ th«ng tin. Bëi vËy, viÖc thiÕt kÕ c¸c bµi gi¶ng víi sù trî gióp cña c«ng nghÖ th«ng tin nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc ®ang ®­îc rÊt nhiÒu gi¸o viªn quan t©m.
  Trong ch­¬ng I phÇn c¬ së di truyÒn häc – S¸ch gi¸o khoa sinh häc 11 – cã mét sè bµi d¹y víi khèi l­îng kiÕn thøc kh¸ nhiÒu vµ trõu t­îng. Häc sinh ch­a bao giê ®­îc quan s¸t trong thùc tÕ, v× ®©y lµ ch­¬ng nãi vÒ c¬ së vËt chÊt vµ c¬ chÕ di truyÒn nh­ng ë cÊp ®é ph©n tö.
  Muèn quan s¸t, nh×n thÊy chóng trªn tiªu b¶n th× buéc ph¶i cã kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö víi ®é phãng ®¹i cùc lín – ch­a kÓ ®Õn cßn ph¶i nhiÒu c«ng ®o¹n kû thuËt c«ng phu, phøc t¹p vµ tèn nhiÒu thêi gian.
  ThÕ nh­ng thùc tÕ ë hÇu hÕt c¸c tr­êng THPT chóng ta: c¸c dông cô thÝ nghiÖm, ®å dïng d¹y häc nh­ kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö, c¸c ho¸ chÊt …cßn ch­a ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ.
  V× thÕ, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¶ng d¹y c¸c bµi d¹y ë ch­¬ng nµy, gi¸o viªn th­êng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n liªn quan ®Õn ®å dïng d¹y häc. Bµi "Sinh tæng hîp pr«tªin" lµ mét trong sè nh÷ng bµi ®ã.
  Ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng th­êng ®­îc ¸p dông khi gi¶ng d¹y ®Õn bµi nµy lµ thuyÕt tr×nh. Gi¸o viªn sö dông c¸c bøc tranh in s½n hoÆc trùc tiÕp vÏ h×nh lªn b¶ng( cho c¸c em quan s¸t ( diÔn gi¶i råi yªu cÇu c¸c em ghi chÐp l¹i c¸c ý c¬ b¶n. C¸c c©u hái, nh÷ng t×nh huèng cã vÊn ®Ò tuy cã ®­îc ®Æt ra nh­ng rÊt h¹n chÕ - v× khèi l­îng kiÕn thøc cña bµi nµy kh¸ lín l¹i rÊt trõu t­îng, ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian cho thuyÕt tr×nh vµ ghi chÐp.
  Víi c¸ch lµm nµy th­êng kh«ng ph¸t huy ®­îc cao ®é tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong häc tËp, häc trß khi häc th­êng thô ®éng, dÔ nhµm ch¸n, hiÖu qu¶ giê d¹y kh«ng cao.
  Lµm thÕ nµo ®Ó trong thêi l­îng ch­¬ng tr×nh bã hÑp chØ mét tiÕt d¹y, trªn kh«ng chØ mét nhãm ®èi t­îng HS, mäi GV cã thÓ võa kiÓm tra bµi cò, võa khai th¸c x©y dùng, h×nh thµnh c¸c kiÕn thøc míi, kh«ng nh÷ng thÕ cßn ph¶i kh¾c s©u, më réng kiÕn thøc míi cho HS, gióp c¸c em vËn dông tèt c¸c kiÕn thøc míi khi gi¶i thÝch c¸c sù vËt, hiÖn t­îng thùc tiÔn trong cuéc sèng vµ cã thÓ hoµn thµnh tèt mäi bµi tËp cã liªn quan, gióp HS cã thªm hµo høng, høng thó khi häc tËp ®Ó råi ngµy mét yªu thÝch m«n sinh häc h¬n. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ giê lªn líp.
  §Ó gãp phÇn kh¾c phôc ®­îc c¸c khã kh¨n nªu trªn, t«i ®· chän ®Ò tµi: “øng dông phÇn mÒm tin häc Power Point, Get Quick Time Pro, paint ... vµo thiÕt kÕ bµi gi¶ng "Sinh tæng hîp Pr«tªin" nh»m môc ®Ých n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ giê lªn líp”.

  II. Néi dung.
  II.1. Môc ®Ých, yªu cÇu gi¶ng d¹y cña bµi :

  Qua bµi nµy häc sinh ph¶i:
  Nªu ®­îc nh÷ng thµnh phÇn tham gia vµo qu¸ tr×nh sinh tæng hîp pr«tªin.
  Tr×nh tù diÔn biÕn cña qu¸ tr×nh sinh tæng hîp pr«tªin.
  C¬ chÕ gi¶i m· ®Ó h×nh thµnh cÊu tróc bËc I cña ph©n tö pr«tªin.
  Gi¶i thÝch ®­îc v× sao th«ng tin di truyÒn gi÷ trong nh©n mµ vÉn chØ ®¹o ®­îc sù tæng hîp pr«tªin ë ngoµi nh©n.
  X¸c ®Þnh ®­îc mèi quan hÖ vÒ sè l­îng gi÷a bé ba m· sao vµ sè axit amin m«i tr­êng cÇn cung cÊp, còng nh­ gi÷a sè bé ba m· sao vµ sè axit amin cã trong ph©n tö pr«tªin míi ®­îc h×nh thµnh.
  X¸c ®Þnh ®­îc c¸c s¶n phÈm t¹o ra sau qu¸ tr×nh sinh tæng hîp pr«tªin khi nã cÇn ®Õn.
  Ph¸t triÓn n¨ng lùc suy luËn ë häc sinh qua viÖc x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña c¸c bé ba m· sao vµ sè axit amin cã trong ph©n tö pr«tªin do nã quy ®Þnh, tõ chiÒu cña m· gèc suy ra chiÒu m· sao vµ chiÒu dÞch m·.
  Tõ kiÕn thøc: “Ho¹t ®éng cña c¸c cÊu tróc vËt chÊt trong tÕ bµo lµ nhÞp nhµng vµ thèng nhÊt, bè mÑ truyÒn cho con kh«ng ph¶i lµ c¸c tÝnh tr¹ng cã s½n mµ lµ c¸c ADN- c¬ së vËt chÊt cña c¸c tÝnh tr¹ng biÓu hiÖn”, häc sinh quan niÖm ®óng vÒ tÝnh vËt chÊt cña hiÖn t­îng di truyÒn.

  II.2. §å dïng d¹y häc :
  M¸y vi tÝnh cã cµi ®Æt s½n gi¸o tr×nh ®iÖn tö do t¸c gi¶ thiÕt kÕ.
  M¸y chiÕu, b¶ng chiÕu.
  II.3. Träng t©m bµi d¹y:

  Bµi nµy cã nhiÒu néi dung kiÕn thøc míi vµ khã ®èi víi häc sinh, ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých yªu cÇu bµi d¹y, cÇn ®Æt träng t©m ë:
  C¸c môc: I.2.b) Tæng hîp chuçi polipeptit.
  II. Sù ®iÒu hoµ qu¸ tr×nh sinh tæng hîp pr«tªin.

  II.4. Ph©n tÝch cÊu tróc néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña bµi :

  Tr­íc khi häc sinh häc ®Õn bµi nµy, c¸c em ®· ®­îc häc bµi 16: “Axit nuclªic vµ pr«tªin”.
  V× thÕ tr­íc khi vµo néi dung bµi míi, GV cã thÓ hái bµi cò.
  Cã kh¸ nhiÒu vÊn ®Ò ®Ó GV cã thÓ lùa chän khi ®Æt c©u hái kiÓm tra bµi cò. Tuy nhiªn t«i sö dông bµi tËp sau:


  øng dông tr×nh duyÖt Power Point trong phÇn nµy, tr­íc tiªn t«i cho hiÓn thÞ lªn mµn h×nh ®Ò bµi, tiÕp ®Õn ®iÒu khiÓn bót laze (hoÆc con trá) ®Õn c¸c vÞ trÝ nuclª«tÝt (trªn ADN mÉu) hoÆc rib«nuclª«tit (trªn mARN t­¬ng øng) cÇn x¸c ®Þnh, yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi råi míi cho hiÓn thÞ lªn mµn h×nh phÇn ®¸p ¸n sau khi c¸c em ®· hoµn thµnh xong.
  Gi¸o viªn còng cã thÓ thiÕt kÕ cho c¸c em häc sinh sö dông m¸y (d­íi sù gi¸m s¸t cña gi¸o viªn), tù lùa chän c¸c nuclª«tit (hoÆc c¸c rib«nuclª«tit) t­¬ng øng l¾p ghÐp vµo c¸c vÞ trÝ x¸c ®Þnh.
  NÕu c¸c em lùa chän ®Ó ghÐp sai, m¸y sÏ kh«ng chÊp nhËn, b¸o lçi råi yªu cÇu c¸c em chän l¹i.
  Cßn nÕu c¸c em lµm ®óng, m¸y sÏ chÊp nhËn vµ viÖc l¾p ghÐp cña c¸c em thµnh c«ng.
  Víi bµi tËp nµy cã thÓ gióp cho c¸c em «n l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ nguyªn t¾c bæ sung còng nh­ t¸i hiÖn l¹i vÒ c¬ chÕ qu¸ tr×nh sinh tæng hîp mARN diÔn ra nh­ thÕ nµo.
  TiÕp theo, dùa vµo s¬ ®å s½n cã trªn b¶ng (võa ®­îc thiÕt lËp trong bµi tËp trªn), gi¸o viªn cã thÓ hái thªm c¸c em vÒ m· më ®Çu vµ m· kÕt thóc cña mARN, ®Æc ®iÓm cña m· di truyÒn - Bëi v× ®©y lµ nh÷ng c©u hái cã ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn néi dung bµi míi, lµm c¬ së nÒn t¶ng cho viÖc tiÕp thu bµi míi ®­îc thuËn lîi h¬n.
  KÕt thóc phÇn kiÓm tra bµi cò, gi¸o viªn ph©n tÝch-®¸nh gi¸ nh÷ng ý häc sinh ®· vµ ch­a tr¶ lêi ®­îc råi cho ®iÓm.
  Sau ®ã, gi¸o viªn ®Æt vÊn ®Ò ®Ó chuyÓn sang d¹y néi dung bµi míi, cho hiÓn thÞ lªn mµn h×nh môc bµi råi yªu cÇu häc sinh ghi ®Ò môc vµo vë.
  Gi¸o viªn giíi thiÖu qua vÒ bè côc bµi gi¶ng råi ®Æt vÊn ®Ò ®Ó c¸c em cïng x©y dùng néi dung phÇn A:

  
  A. Qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin trong tÕ bµo.
  I. Sao m·:

  Nh­ chóng ta ®· biÕt, tr­íc khi häc ®Õn bµi nµy th× c¸c em ®· ®­îc nghiªn cøu kü vÒ qu¸ tr×nh sinh tæng hîp ARN trong bµi 16. Vµ v× thÕ ®Õn môc nµy,sau khi giíi thiÖu: “§©y chÝnh lµ qu¸ tr×nh sinh tæng hîp mARN”, chóng ta chØ cÇn lµm s¸ng râ cho c¸c em lÝ do khiÕn ng­êi ta ®Æt tªn cho qu¸ tr×nh nµy lµ qu¸ tr×nh sao m· lµ ®­îc.
  
  M« h×nh ®éng qu¸ tr×nh sinh tæng hîp
  c¸c lo¹i ARN
  diÔn ra trong nh©n tÕ bµo).
  C¸c gen trªn ADN ho¹t ®éng ( tr­íc tiªn ®· h×nh thµnh nªn c¸c chuçi p«lirib«nuclª«tit m¹ch th¼ng.
  Sau ®ã tõ c¸c chuçi p«lirib«nuclª«tit m¹ch th¼ng võa ®­îc tæng hîp nµy míi biÕn ®æi cÊu h×nh vµ h×nh thµnh nªn c¸c ph©n tö ARN víi cÊu tróc ®Æc tr­ng cña chóng.
  KÕt qu¶: c¸c ARN lÇn l­ît xuÊt hiÖn.
  C¸c ARN sau khi ®· ®­îc tæng hîp xong sÏ ®­îc chui ra khái nh©n (qua c¸c lç mµng nh©n) ®Ó ®Õn tÕ bµo chÊt.
  Mçi lo¹i ARN ®ãng mét vai trß nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh sinh tæng hîp pr«tªin cña tÕ bµo c¬ thÓ.
  Nh­ vËy, víi nh÷ng ­u ®iÓm v­ît tréi cña c«ng nghÖ th«ng tin, chØ cÇn trong mét kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n (tõ 1-2 phót), trªn m« h×nh ®éng vÒ qu¸ tr×nh sinh tæng hîp c¸c lo¹i ARN, gi¸o viªn ®· cã thÓ cung cÊp cho c¸c em kh«ng chØ diÔn biÕn cña mçi qu¸ tr×nh, mµ bªn c¹nh ®ã c¸c em cßn cã thÓ dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc vÒ vÞ trÝ-n¬i xÈy ra c¸c qu¸ tr×nh sao m·, nh÷ng giai ®o¹n gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c qu¸ tr×nh, vµ c¶ vai trß, vÞ trÝ cña mçi lo¹i ARN sau khi ®· ®­îc tæng hîp xong.
  KÕ tiÕp sau giai ®o¹n sao m· lµ giai ®o¹n gi¶i m·.
  Gi¸o viªn ®Æt vÊn ®Ò ®Ó cïng c¸c em häc sinh x©y dùng sang phÇn néi dung thø hai cña bµi:

  II . Gi¶i m·.
  1. Kh¸i niÖm.

  Tr­íc tiªn, chóng ta x©y dùng cho c¸c em kh¸i niÖm vÒ qu¸ tr×nh gi¶i m·. Sau ®ã, chóng ta cã thÓ yªu cÇu c¸c em thèng kª c¸c yÕu tè tham gia, nhÊn m¹nh thªm cho c¸c em vÒ nguån gèc cña c¸c thµnh phÇn còng nh­ vai trß cña mçi yÕu tè trong qu¸ tr×nh gi¶i m·.
  øng dông tr×nh duyÖt Power Point trong phÇn nµy, víi mçi thµnh phÇn tham gia vµo qu¸ tr×nh gi¶i m· chóng ta ®Òu cã thÓ minh ho¹ b»ng mét h×nh ¶nh kÌm theo ®Ó cho häc sinh dÔ nhí.
  Riªng ®èi víi rib«x«m lµ n¬i sÏ diÔn ra qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin, chóng ta cÇn ®Æc biÖt l­u ý c¸c em vÒ c¸c tr¹ng th¸i tån t¹i cña nã.
  Vµ ®Ó häc sinh dÔ nhí, chóng ta cã thÓ t¹o ra hiÖu øng m« h×nh ®éng:
  + Tr­íc khi tiÕn hµnh tæng hîp pr«tªin, khi ch­a cã mÆt mARN, rib«x«m gåm 2 tiÓu phÇn tån t¹i ®éc lËp, n»m t¸ch riªng nhau.
  ë sinh vËt nh©n s¬,mét tiÓu phÇn cã kÝch t
   
  Gửi ý kiến

  TRỒNG THÊM MỘT CÂY XANH LÀ THÊM MỘT HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG